Google
 

1/24/2008

PANUN DEN
[khomeini]
panun den tayan
su lilinu ku sa leka
u madala ka
panun den su pusong ko

[rihana]
ya kubu mapangeni
amay ka gemanata
na itago nengka
su tademan ku salka

[khomeini]
apyan daw ka mataman
ku bage pisu ku dunya
na su lilini ko
midtaman den sa leka

[dua]
panun den su lilini
panun den su pusong ko
u madala ka
siya kanu ginawa ku
mapapangilay ka den
nu pusong ko

[rihana]
ya kubu mapangeni
kanu ginawa nengka
su lilinu ku sa leka
na pagingati ka bu

[khomeini]
apyan daw ka mataman
ku bage pisu ku dunya
na su lilini ko
midtaman den sa leka

[dua]
panun den su lilini
panun den su pusong ko
u madala ka
siya kanu ginawa ku
mapapangilay ka den
nu pusong ko

[dua]
panun den su lilini
panun den su pusong ko
u madala ka
siya kanu ginawa ku
mapapangilay ka den
nu pusong ko

0 Comments: